Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

 

Tudnivalók

 

Szerződéskötés menete

Szerződéskötéssel kapcsolatos információ


Társaságunk az egészségügyi intézményekben, valamint az egészségügyi tevékenységet végző magánvállalkozásoknál keletkezett fertőző-veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását, valamint ezen intézményeknek és vállalkozásoknak gyűjtőeszközök biztosítását végzi szerződéses keretek között. Ebbe a körbe humán-vagy állatorvosi járóbeteg ellátást végző magánrendelések, magánklinikák, idősotthonok, gyógyszertárak, iskolaorvosi vagy foglalkozásegészségügyi szolgáltatók, kozmetikusok, kutyakozmetikai és tetováló szalonok, stb. tartoznak.
Kórházak, rendelőintézetek, országos intézmények valamint gyógyszergyárak esetén a Hulladékártalmatlanítási Szerződés egyedi árajánlat alapján készül.


Kérjen árajánlatot.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy Hulladékártalmatlanítási Szerződést kíván kötni társaságunkkal, kérjük vállalkozásának adataival kitöltve - juttassa el e-mail címünkre (septox@septox.hu) Szerződéskötési kérelem nyomtatványunkat. Kísérőlevelében szíveskedjék feltüntetni az Ön vállalkozási tevékenysége során keletkezett hulladékok fajtáját (tű, fecskendő, betegellátási hulladék, állati alom, állati tetem, kutyaszőr, lejárt gyógyszerek, stb.), és azok becsült éves vagy havi mennyiségét.

A kitöltött Szerződéskötési kérelem alapján elkészítjük szerződés-tervezetét, melyet elektronikus úton, e-mail címére (vagy kérésére fizikai címére) postázunk.

A szerződés-tervezetet – alapos áttanulmányozás után – két eredeti példányban, postai úton kérjük aláírással és bélyegzővel ellátva visszajuttatni címünkre (Septox Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.).

Miután a cégszerű aláírás társaságunk részéről is megtörtént, a szerződés egyik példányát visszapostázzuk lakcímére, vállalkozásának székhelyére, vagy levelezési címére.Amennyiben a szerződés időtartama alatt – melyet határozatlan időre kötünk – a vállalkozás bármely - szerződésben szereplő - adatában változás történik, kérjük, mielőbb jelentse be társaságunknak Adategyeztető nyomtatványunkon.

A szerződéskötést követően hulladékainak elszállítását és az üres gyűjtőedények kihelyezését írásban, partnerkódjának feltüntetésével rendelheti meg. Megrendeléseit az alábbi módokon juttathatja el társaságunkhoz:

- faxon (esetleg postai úton), a Megrendelő nyomtatvány felhasználásával,

- web lapunkról on-line módon, belépési kóddal és jelszóval, melyet e-mailben kérhet ügyfélszolgálatunktól, valamint

- e-mail-ben, a megrendelő nyomtatványon is kért adatok megadásával.

 

Az egészségügyben keletkező hulladékok gyűjtésének rendje

A veszélyes hulladék feladása (a hulladék termelőtől/ birtokostól/ átadótól) az ADR szabályozása mellett megköveteli a veszélyes hulladékok feladásával együtt járó hulladékgazdálkodási kötelezettségek szerinti speciális feladási követelmények teljesítését.

A termelő felelős a hulladék besorolásáért (megfelelő EWC/HAK kód és UN szám), a besorolt hulladék megfelelő gyűjtő eszközbe történő helyezéséért, a hulladék ártalmatlanításáért, vagy ártalmatlanításra történő átadásáért. Tehát a termelő felelősségi körébe tartozik az, hogy (a kezelésre/ártalmatlanításra/szállításra átadott) a feliratozott, jelölt, megfelelő minőségű gyűjtő eszközbe, a feliratozásnak megfelelő hulladék legyen elhelyezve.

 

A FERTŐZÉSVESZÉLYES hulladék gyűjtésének rendje:

A veszélyes hulladék feladása (a hulladék termelőtől/ birtokostól/ átadótól) az ADR szabályozása mellett megköveteli a veszélyes hulladékok feladásával együtt járó hulladékgazdálkodási kötelezettségek szerinti speciális feladási követelmények teljesítését.

A termelő felelős a hulladék besorolásáért (megfelelő EWC/HAK kód és UN szám), a besorolt hulladék megfelelő gyűjtő eszközbe történő helyezéséért, a hulladék ártalmatlanításáért, vagy ártalmatlanításra történő átadásáért. Tehát a termelő felelősségi körébe tartozik az, hogy (a kezelésre/ártalmatlanításra/szállításra átadott) a feliratozott, jelölt, megfelelő minőségű gyűjtő eszközbe, a feliratozásnak megfelelő hulladék legyen elhelyezve.

Az egészségügyi intézményekben a fertőzésveszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközök minőségi követelményeit az 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, míg a szállítás követelményeit az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) tartalmazza.

A gyógyító tevékenység során keletkezett fertőzésveszélyes hulladékokat minősített, egyszer-használatos gyűjtőedényekben kell gyűjteni! Az edényeket megtelésük után le kell zárni! Az edényeken lévő táblázatot ki kell tölteni /hulladék fajtája, keletkezés helye, dátuma, stb. Az egészségügyi intézményekben keletkező fertőzésveszélyes hulladék 2 napig, amennyiben a hűtve tárolás megoldott, 30 napig tárolható.

  •  Injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök kizárólag ADR minősített kemény falú gyűjtőeszközben gyűjthetők:

Műanyag fóliával-, és hullám papír betéttel ellátott papírdobozok (34030 – 34500),

Keményfalú műanyag edények (41006 – 45600).

 

A vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok a szúró, vágó, éles eszközökkel keverten is gyűjthetők, amennyiben a hulladék nedvességtartalma maximum 10%.

 

A hulladékkal telt, lezárt papírdobozokat - a könnyebb és biztonságosabb mozgatás végett - ajánlatos sárga feliratos fóliazsákba berakni még, és a zsákokat be kell kötni. (A zsákon lévő táblázatot is ki kell tölteni!) A keményfalú műanyag edényeket szállítás előtt nem szükséges bezsákolni.

  • Műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó fel nem ismerhető szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai, vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, tamponok, katéterek és egyéb, nagy nedvesség tartalommal bíró, de még nem folyékony halmazállapotú betegellátási hulladékok gyűjtésére kizárólag

Keményfalú műanyag edények (41006 – 45600) használhatók.

A folyékony halmazállapotú fertőzésveszélyes hulladékok (pl.: a véranalizáló gépből kikerülő hulladékok) gyűjtésére ADR minősített:

Kizárólag keményfalú műanyag edények, kannák (50050 – 50220) használhatók.

 

  • A vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, tamponok, katéterek és egyéb hasonló betegellátási hulladékok esetén, amennyiben a hulladék nedvességtartalma maximum 10%, ezek eldobására:

sárga színkódos, ADR minősített egészségügyi veszélyes hulladékgyűjtő zsákokat

javasoljuk alkalmazni, melyeket lábbal működtethető hulladékgyűjtő edényzetre, állványra célszerű felhelyezni. A zsákokat túlrakni veszélyes. Telítődésük után a zsák száját össze kell kötözni, azaz véglegesen le kell zárni, és a zsák oldalán lévő adattáblát pontosan ki kell tölteni.

 

A NEM FERTŐZÉSVESZÉLYES hulladék gyűjtésének rendje:

Az anyagi tulajdonságaik miatt veszélyes hulladékoknál, a tűz-, robbanás veszély, és/vagy a mérgező/maró/ártalmas/ irritatív tulajdonság, valamint a várható környezetszennyezés miatt szükséges az elkülönített kezelés, szelektív gyűjtés.

Ezen hulladékok szelektív gyűjtésének, tárolásának, szállításának edényeit, illetve ezek anyagait a tervezett ártalmatlanítási módoknak, illetve az ADR előírásainak megfelelően kell megválasztani. Az üzemi gyűjtőhelyen ezek a hulladékok a tárolókapacitásnak megfelelő mennyiségben, de az egy év alatt keletkező mennyiségnél több nem tárolható.

Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék:

a.)   mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve az a hulladék csökkenését eredményezze,

b.)   hasznosítását minél nagyobb mértekben segítse elő,

c.)   keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és a mennyiségének meghatározása biztosítva legyen,

d.)   kezelése a munka- egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával történjen.

A tevékenységről anyagmérleget kell készíteni. A veszélyes hulladék sorsát szoros elszámolásban nyilván kell tartani, bizonylatozni kell és arról a környezetvédelmi hatóságoknak adatokat kell szolgáltatni.

Ide tartoznak a vegyi összetételük miatt a következők: citosztatikumok és az ezekkel szennyezett anyagok, eszközök. Raktárakban felhalmozódott gyógyszerek, gyógy-készítmények, melyek szavatossága lejárt, vagy más okból kifolyólag kivonják a forgalomból, használatból. Szennyezett vagy már fel nem használható vegyszer maradékok, beazonosíthatatlan anyagok, illetve a tevékenység végzése során keletkező egyéb veszélyes hulladékok, szennyezett csomagolási hulladékok.

Mindezek a hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságuknak megfelelő, ADR minősített csomagolókban, a folyékony halmazállapotúak kizárólag merevfalú, folyadékmegtartó, zárható műanyag, vagy fém, vagy üveg göngyölegekbe gyűjthetők.

A szilárd halmazállapotú hulladékok gyűjthetők:

ADR II-III csomagolási osztályra minősített PE (5H4/Y…) zsákban (szúró-, vágó-, éles részt nem tartalmazhat), vagy

ADR II-III csomagolási osztályra minősített papírdobozban (4GV/X…)

A vegyi hulladékok gyűjtőedényeinek anyaga kémiai, fizikai tulajdonságainak megfelelő flakon, kanna, ballonok, hordók, vagy IBC - k lehetnek.

Például:

oldószerekhez - fémkanna

higanyhoz - hermetikusan zárható üveg, vagy műanyag edény

savak, lúgokhoz - műanyag (nem PVC) kanna

Valamennyi gyűjtőedényt - tartalmának beazonosítása végett - a veszélyes áru/hulladékok kémiai tulajdonságaiknak megfelelő EWC/HAK kóddal, UN számmal kell jelölni, feliratozni, valamint megfelelő veszélyességi bárcával ellátni. Ezen feladatok ellátásához szükséges, - feladói kötelezettség a 25/2014.(IV.30.) NFM kormányrendeletbe foglaltak szerint - veszélyes áru szállítási Biztonsági Tanácsadó alkalmazása, megbízása.

Az érvényben lévő törvényi szabályozás betartása, a környezet védelme és munkatársaink védelme érdekében, csak megfelelően csomagolt hulladékot veszünk át ügyfeleinktől.

 

A gépjárművezető bármilyen rendellenességet (nem-megfelelőséget) észlel, azt a 8/3 számú "Nemmegfelelőségek nyilvántartása és kezelése" című dokumentumban jegyzi fel, annak érdekében, hogy a hulladék átvételének visszautasításával történő "nem teljesítés" az esetleges reklamáció esetén dokumentált, és visszakereshető legyen.

 

Ügyfélfogadás

Irodánk ügyfélfogadási rendje:

Szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés: előzetes, telefonon történő időpont egyeztetés alapján. (tel.: 252-0653)
 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy székhelyünkön hulladék átvételére nincs lehetőség!