Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

 

Tudnivalók

 

Szerződéskötés menete

Szerződéskötéssel kapcsolatos információk


Társaságunk az egészségügyi intézményekben, valamint az egészségügyi tevékenységet végző magánvállalkozásoknál keletkezett fertőző-veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását, valamint ezen intézményeknek és vállalkozásoknak gyűjtőeszközök biztosítását végzi szerződéses keretek között. Ebbe a körbe humán-vagy állatorvosi járóbeteg ellátást végző magánrendelések, magánklinikák, idősotthonok, gyógyszertárak, iskolaorvosi vagy foglalkozásegészségügyi szolgáltatók, kozmetikusok, kutyakozmetikai és tetováló szalonok, stb. tartoznak.
Kórházak, rendelőintézetek, országos intézmények valamint gyógyszergyárak esetén a Hulladékártalmatlanítási Szerződés egyedi árajánlat alapján készül.


Kérjen árajánlatot.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy Hulladékártalmatlanítási Szerződést kíván kötni társaságunkkal, kérjük   vállalkozásának adataival kitöltve - juttassa el e-mail címünkre (septox@septox.hu) Szerződéskötési kérelem nyomtatványunkat. Kísérőlevelében szíveskedjék feltüntetni az Ön vállalkozási tevékenysége során keletkezett hulladékok fajtáját (tű, fecskendő, betegellátási hulladék, állati alom, állati tetem, kutyaszőr, lejárt gyógyszerek, stb.), és azok becsült éves vagy havi mennyiségét.

A kitöltött Szerződéskötési kérelem alapján elkészítjük szerződés-tervezetét, melyet elektronikus úton, e-mail címére (vagy kérésére fizikai címére) postázunk.

A szerződés-tervezetet – alapos áttanulmányozás után – két eredeti példányban, postai úton kérjük aláírással és bélyegzővel ellátva visszajuttatni címünkre (Septox Kft. 1151 Budapest, Szántóföld út 2/A.).

Miután a cégszerű aláírás társaságunk részéről is megtörtént, a szerződés egyik példányát visszapostázzuk lakcímére, vállalkozásának székhelyére, vagy levelezési címére.Amennyiben a szerződés időtartama alatt – melyet határozatlan időre kötünk – a vállalkozás bármely - szerződésben szereplő - adatában változás történik, kérjük, mielőbb jelentse be társaságunknak Adategyeztető nyomtatványunkon.

A szerződéskötést követően hulladékainak elszállítását és az üres gyűjtőedények kihelyezését írásban, partnerkódjának feltüntetésével rendelheti meg. Megrendeléseit az alábbi módokon juttathatja el társaságunkhoz:

- faxon (esetleg postai úton), a Megrendelő nyomtatvány felhasználásával,

- web lapunkról on-line módon, belépési kóddal és jelszóval, melyet e-mailben kérhet ügyfélszolgálatunktól, valamint

- e-mail-ben, a megrendelő nyomtatványon is kért adatok megadásával.

 

Az egészségügyben keletkező hulladékok gyűjtésének rendje

A veszélyes hulladék feladása (a hulladék termelőtől/átadótól) az ADR szabályozása mellett megköveteli a veszélyes hulladékok feladásával együtt járó hulladékgazdálkodási kötelezettségek szerinti feladási követelmények teljesítését.

 

A FERTŐZÉSVESZÉLYES hulladék gyűjtésének rendje:

Az egészségügyi intézményekben a fertőzésveszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközök minőségi követelményeit az 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, míg a szállítás követelményeit az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) tartalmazza.

A gyógyító tevékenység során keletkezett fertőzésveszélyes hulladékokat minősített, egyszer-használatos gyűjtőedényekben kell gyűjteni! Az edényeket megtelésük után le kell zárni! Az edényeken lévő táblázatot ki kell tölteni /hulladék fajtája, keletkezés helye, dátuma, stb. Az egészségügyi intézményekben keletkező fertőzésveszélyes hulladék 2 napig, amennyiben a hűtve tárolás megoldott, 30 napig tárolható.

  • Szennyezett éles vagy hegyes eszközt tartalmazó egészségügyi veszélyes hulladék, amely szúrt vagy vágott sérülést okozhat, vagy amely fertőző mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett, így az injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, infúziós és transzfúziós szerelék, vágó- vagy szúróeszköz, ampulla, tárgylemez, egyéb eszközök kizárólag ADR minősített kemény falú gyűjtőeszközökben gyűjthetők:

Műanyag fóliával-, és szúrásálló betéttel ellátott papírdobozok (31010 - 31400)

Keményfalú műanyag edények (41006 - 45600)

 

A vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok a szúró, vágó, éles eszközökkel keverten is gyűjthetők, amennyiben a hulladék nedvességtartalma maximum 10%.

A hulladékkal telt, lezárt papírdobozokat - a könnyebb és biztonságosabb mozgatás végett - ajánlatos sárga feliratos fóliazsákba berakni még, és a zsákokat be kell kötni. A zsákon lévő táblázatot is ki kell tölteni!

  • Vérből vagy vérkészítményből származó, műtéti vagy más orvosi beavatkozás során visszamaradó, fel nem ismerhető (emberi vagy állati) testrészből, szervből, szervmaradványból, váladékból, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagból vagy ezek maradványából származó hulladékok, melyek nagy nedvesség tartalommal bírnak, de nem folyékony halmazállapotú (kellő mennyiségű nedvszívó anyaggal együtt), valamint a kísérleti állati tetemek kizárólag ADR minősített műanyag edényekben gyűjthetők:

Keményfalú műanyag edények (41006 - 45600)

 

  • A folyékony halmazállapotú fertőzésveszélyes hulladékok (pl.: a véranalizáló gépből, transzfúziós, infúziós szerelékekből, illetve sztóma-, és vizeletgyűjtő zsákokból leürített folyadékok) gyűjtésére ADR minősített, keményfalú gyűjtők használhatók:

Keményfalú műanyag edények, kannák (50005 - 50220) használhatók.

 

  • A vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhaneműk, lepedők, tamponok, katéterek, előzetesen kiürített vizelet-, bélsárgyűjtő tasakok, és egyéb hasonló betegellátási hulladékok - amennyiben a hulladék nedvességtartalma maximum 10% - gyűjthetők a sárga színű, ADR minősített műanyag (nem PVC) zsákokban gyűjthetők:

Feliratos fóliazsákok (21001 - 21002)

 

A zsákokat célszerű lábbal működtethető hulladékgyűjtő edénybe, állványra felhelyezni. A zsákokat túlrakni veszélyes. Telítődésük után a zsák száját össze kell kötözni, azaz véglegesen le kell zárni, és a zsák oldalán lévő adattáblát pontosan ki kell tölteni.

 

A NEM FERTŐZÉSVESZÉLYES hulladék gyűjtésének rendje:

Az anyagi tulajdonságaik miatt veszélyes hulladékoknál, a tűz-, robbanás veszély, és/vagy a mérgező/maró/ártalmas/ irritatív tulajdonság, valamint a várható környezetszennyezés miatt szükséges az elkülönített kezelés, szelektív gyűjtés.

Ezen hulladékok szelektív gyűjtésének, tárolásának, szállításának edényeit, illetve ezek anyagait a tervezett ártalmatlanítási módoknak, illetve az ADR előírásainak megfelelően kell megválasztani. Az üzemi gyűjtőhelyen ezek a hulladékok a tárolókapacitásnak megfelelő mennyiségben, de az egy év alatt keletkező mennyiségnél több nem tárolható.

Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék:

a.)   mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve az a hulladék csökkenését eredményezze,

b.)   hasznosítását minél nagyobb mértekben segítse elő,

c.)   keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és a mennyiségének meghatározása biztosítva legyen,

d.)   kezelése a munka- egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával történjen.

A tevékenységről anyagmérleget kell készíteni. A veszélyes hulladék sorsát szoros elszámolásban nyilván kell tartani, bizonylatozni kell és arról a környezetvédelmi hatóságoknak adatokat kell szolgáltatni.

Ide tartoznak a vegyi összetételük miatt a következők: citosztatikumok és az ezekkel szennyezett anyagok, eszközök. Raktárakban felhalmozódott gyógyszerek, gyógy-készítmények, melyek szavatossága lejárt, vagy más okból kifolyólag kivonják a forgalomból, használatból. Szennyezett vagy már fel nem használható vegyszer maradékok, beazonosíthatatlan anyagok, illetve a tevékenység végzése során keletkező egyéb veszélyes hulladékok, szennyezett csomagolási hulladékok.

Mindezek a hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságuknak megfelelő, ADR minősített csomagolókban, a folyékony halmazállapotúak kizárólag merevfalú, folyadékmegtartó, zárható műanyag, vagy fém, vagy üveg göngyölegekbe gyűjthetők.

A szilárd halmazállapotú hulladékok gyűjthetők:

ADR II-III csomagolási osztályra minősített PE (5H4/Y…) zsákban (szúró-, vágó-, éles részt nem tartalmazhat), vagy

ADR II-III csomagolási osztályra minősített papírdobozban (4GV/X…)

A vegyi hulladékok gyűjtőedényeinek anyaga kémiai, fizikai tulajdonságainak megfelelő flakon, kanna, ballonok, hordók, vagy IBC - k lehetnek.

Például:

oldószerekhez - fémkanna

higanyhoz - hermetikusan zárható üveg, vagy műanyag edény

savak, lúgokhoz - műanyag (nem PVC) kanna

Valamennyi gyűjtőedényt - tartalmának beazonosítása végett - a veszélyes áru/hulladékok kémiai tulajdonságaiknak megfelelő EWC/HAK kóddal, UN számmal kell jelölni, feliratozni, valamint megfelelő veszélyességi bárcával ellátni. Ezen feladatok ellátásához szükséges, - feladói kötelezettség a 25/2014.(IV.30.) NFM kormányrendeletbe foglaltak szerint - veszélyes áru szállítási Biztonsági Tanácsadó alkalmazása, megbízása.

A kezelésre átadott hulladék felkerül a szállítójárműre, a Megrendelő átadással megbízottja és a hulladékot átvevő gépjárművezető aláírják a szükséges hulladékkísérő dokumentumokat, (Szállítási lap, szállítólevél), a szállítmány további „sorsáért” a Vállalkozó felel, ez azonban Megrendelőt nem mentesíti feladói felelősség alól.

A törvényi szabályozások betartása végett, a környezet védelme, és munkatársaink védelme érdekében, kizárólag megfelelően csomagolt hulladékot veszünk át Partnereinktől.

 

Ügyfélfogadás

Irodánk ügyfélfogadási rendje:

Szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés: előzetes, telefonon történő időpont egyeztetés alapján. (tel.: 252-0653)
 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy székhelyünkön hulladék átvételére nincs lehetőség!